REDUCING BARBED TEE COUPLING

Reducing barbed tee coupling with characteristics Ø16Χ12Χ16, Ø16Χ20Χ16, Ø20Χ12Χ20, Ø20Χ16Χ20, Ø25Χ12Χ25, Ø25Χ16Χ25, Ø25Χ20Χ25
5-30-taf_fis_sistoliko.jpg5-30-taf_fis_sistoliko.jpg
Description

Reducing barbed tee coupling with characteristics Ø16Χ12Χ16,Ø16Χ20Χ16, Ø20Χ12Χ20, Ø20Χ16Χ20, Ø25Χ12Χ25, Ø25Χ16Χ25, Ø25Χ20Χ25.

  Ø16 x12 x Ø16
  Κωδικός/ CodeΠεριγραØή/descriptionΣυσκ.Μικρή/ Smal packingΣυσκ.Μεγάλη/ big packing

  1002000C

  Ø16x 20 x Ø161001600C

  Ø20x 12x Ø201001200C

  Ø20x 16 x Ø20100800C

  Ø25x 12 x Ø251001500C

  Ø25x 16 x Ø251001000C

  Ø25x 20 x Ø251001000C

  Units in box: 50